ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ | Mgr. Ivo Kráčmar

Právní služby

Poskytujeme právní poradenství a služby především v oblasti občanského, trestního, rodinného, pracovního a samozřejmě i dalšího platného práva. Nabízíme zastoupení před soudy civilními, trestními, rozhodčími i před orgány státní správy, sepisování listin, návrhů a podání jménem klienta.

 • Občanské právo
 • - příprava a sepis občanskoprávních smluv
 • - právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv, úschova peněz a listin)
 • - vymáhání pohledávek mimosoudní a soudní, příp. rozhodčí (upomínací, nalézací a exekuční řízení)
 • - vznik,změna, zánik a uplatnění ručitelského závazku
 • - účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů

 • Trestní právo
 • - zastupování v přípravném trestním řízení a v trestním řízení před soudy
 • - sepis dohod o náhradě škody pro účely podmíněného zastavení trestního stíhání
 • - účast na jednáních s ostatními účastníky právních vztahů
 • - zastupování poškozeného v adhezním řízení (náhrada škody způsobená trestným činem)
 • - zastupování v přestupkovém řízení
 • - zastupování mládeže (t.j. nezletilých) a mladistvých podle zákona o soudnictví ve věcech mládeže

 • Obchodní právo
 • - vymáhání pohledávek mimosoudní a v soudním a rozhodčím řízení (upomínací, nalézací, exekuční a insolvenční řízení)
 • - zastupování v řízení před soudy, rozhodci a správními orgány
 • - zakládání a změny společností s ručením omezeným, akciových společností a družstev a společenství vlastníků jednotek
 • - zastupování v řízení před rejstříkovými soudy
 • - příprava a organizační zajištění valných hromad
 • - sepisování obchodních smluv
 • - účast na obchodních jednáních
 • - právní vztahy týkající se nemovitostí (převody vlastnictví, nájmy, vznik, změna a zánik zástavních práv, úschova peněz a listin)

 • Pracovní právo
 • -příprava a projednání smluvní dokumentace k pracovněprávním vztahům( smlouvy, dohody , výpovědi, apod.)
 • -poradenství v otázce nastavení pracovních úvazků
 • -tvorba interních předpisů, směrnic a pracovních řádů
 • -komplexní pracovněprávní poradenství, příprava a revize návrhů dokumentů
 • -nastavení a úpravy systému zaměstnaneckých benefitů

 • Rodinné právo
 • -zastupování v opatrovnickém řízení, t.j. o výchově a výživě nezletilých dětí
 • -zastupování v řízení o výživném manželů/manželek a výživném mezi příbuznými
 • -zastupování v rozvodovém řízení
 • -sepis dohod pro tzv. "rozvod dohodou"
 • -zastupování v řízení o vypořádání společného jmění manželů
 • -koncipování předmanželských smluv a dohod o zúžení společného jmění manželů (SJM)

 • Správní právo
 • - zastupování ve správních řízeních v jejich celé škále
 • - zastupování v řízeních v rámci správního soudnictví (řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu, žaloby ve věcech
 •   samosprávy, ochrana proti nečinnosti správního orgánu, řízení o ochraně před nezákonným zásahem, pokynem nebo donucením
 •   správního orgánu, řízení ve věcech volebních a ve věcech místního referenda, řízení ve věcech politických stran a politických hnutí

 • Směnečné právo
 • - právní poradenství v oblasti směnek
 • - vystavování směnek, převody směnek, inkaso směnek, posuzování vymahatelnosti směnek, biankosměnky
 • - zastupování klientů před soudy ve směnečném řízení
 • - vymáhání plnění ze směnek

 • Insolvenční právo
 • - zastupování klienta v insolvenčním řízení, a to jak na straně úpadce, tak na straně věřitele
 • - zastupování věřitelů ve věřitelských výborech
 • - zastupování v incidenčních sporech
 • - poradenství společnostem ohroženým úpadkem

 • Exekuční právo
 • - pověření exekutora k vymožení pohledávky klienta
 • - součinnost s exekutorem v průběhu exekučního řízení
 • - zastoupení ve sporech vyvolaných exekučním řízením
 • - sepis návrhů na zastavení exekučního řízen
 • - žaloby na vyloučení věci z exekuce a zastupování v exekučním řízení