Odměna za vykonané služby je sjednána v rámci smlouvy o poskytování právních služeb. Odměna tak v sobě odráží jednak složitost případu, jednak časovou náročnost řešené problematiky. Odměna za právní služby vychází především z dohody advokáta a klienta, v případě, že nedojde k dohodě účtujeme podle vyhlášky č.177/1996 Sb., advokátní tarif (úkonová odměna).

Při převzetí případu zpravidla účtujeme zálohu na poskytované právní služby, a to v takové výši, která pokryje prvotní náklady na nastudování věci a navržení variant řešení, popřípadě uhrazení soudního poplatku.

Snažíme se klientovi vyjít vstříc tak, aby pro něj byla služba ekonomicky příznivá. Uvědomujeme si, že se klient na advokáta mnohdy obrací právě za účelem řešení jeho nepříznivé finanční situace. V těchto případech můžeme klientovi vyjít vstříc např. sjednáním splátkového kalendáře, apod., aby právní služba pro něj byla dostupná.

Klientům, kteří mají dlouhodobý zájem o správu jejich právní agendy, nabízíme uzavření smlouvy o právním zastupování se sjednáním zvýhodněné paušální odměny za poskytování právních služeb, kde je zohledněn objem poskytovaných právních služeb a délka smluvního vztahu s klientem.

V odměně za právní služby nejsou zahrnuty soudní a správní poplatky dle zák. č. 549/1991 Sb. a zák. č. 634/2004 Sb., jakož i případná odměna notáře dle vyhl. 136/2001 Sb., soudního znalce či cena překladu dokumentů do cizího jazyka, není-li s klientem dohodnuto jinak.
 

Zákon č. 85/1996 Sb. - zákon o advokacii

Vyhláška č.177/1996 Sb. - advokátní tarif